• Ви знаходитесь тут:

 • НОВИНИ
 • ЗВІТ КЕРІВНИКА

Звіт керівника ЗДО № 28 за 2018-2019 н.р.

зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178; зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед.колективом та громадськістю».

1.Загальні положення

Заклад дошкільної освіти № 28 загального розвитку управління освіти Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: 88000, Закарпатська обл. м. Ужгород , вул. Добролюбова ,4 «а» ; телефон: 64 – 10 -37

Діє з 02 лютого 1974р., розрахований на 6 груп – 115 місць.

Засновник ЗДО №28 – Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ЗДО № 28 працює за 5-ти денним та 12-ти годинним режимом з 7.00 до 19.00 годин; вихідні–субота, неділя та святкові дні.

Формування груп відбувається за різновіковими та мовними ознаками. Мова навчання та виховання українська . Так у 2018-2019 н.р. діяли 6 групи:

1 ясельна група ;

2 молодші групи ;

1 середня група ;

2 старші группи .

Всього у 2018-2019 н.р. ЗДО № 28 відвідували 161 дитина. Ясельної групи - 25 дітей, у дошкільних группах - 136 дітей .

ЗДО № 28 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.

Головною метою ЗДО № 28 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дітьми дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ЗДО № 28 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровʼя вихованців, всебічного розвитку їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати подальшу освіту.

Зміст освітньої роботи в ЗДО відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6(7) років перед її вступом до школи.

Протягом 2018/2019 навчального року ЗДО № 28 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у всіх вікових групах, програмою розвитку Інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України «Організація роботи в закладах освіти у 2018/2019 навчальному році», а також відповідно з власним статутом та річним планом роботи. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи забезпечені іграшками, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

2.Аналіз педагогічного складу

Штатним розписом ЗДО № 28 передбачено 18 одиниць педагогічних працівників, з них: директор -1; вихователів – 12; музкерівник-1; інструктор з фізкультури – 1; пр.психолог – 1; вихователь-методист – 1; керівник гуртка англійської мови - 1.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

 • за освітнім рівнем: вища-15; середня спеціальна-2
 • за категоріями: відповідає займаній посаді – 3; спеціаліст II -1; спец. І кат.- 4; спеціаліст вищої категорії – 4 .
 • пед.звання « Вихователь- методист» - 2

З боку керівника постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. У порівнянні з 2017/2018 навчальним роком якісний рівень педагогів дошкільного закладу змінився.

3. Управлінська діяльність директора ЗДО

Безпосереднє керівництво ЗДО№ 28 здій­снює директор Рубіш Любов Іванівна.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у закладі прийнято такі форми самоуправління:

• батьківські активи ;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

• загальні збори батьків та членів трудового колективу;

Управлінські рішення та дії завідувача ЗДО поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу на виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації вимог навчальних програм;

3) складання бюджетного запиту на 2019 рік;

4) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками об­ліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім'ї;

6)колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт. Завідувач за допомогою батьків розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ЗДО, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідува­ча ЗДО були 128 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення дитини до ЗДОта працевлаштування;

8) організація морального та матеріального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють твор­чо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову вина­городу (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами адміністрацією ЗДО .

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через раду ЗДО, загальні батьківські збори.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ЗДО №28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів. Проводилося тематичне вивчення стану організації навчально-виховного процесу, спрямованого на патріотичне виховання дошкільників; вибіркове вивчення процесу впровадження в освітній процес інноваційних оздоровчих технологій , підсумковий моніторинг засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в усіх вікових групах та визначення рівня готовності випускників дошкільного закладу до навчання в школі.

У 2018/2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Мною було охоплено оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Для вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2018/2019 навчальний рік, проводилась робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

4.Методична робота

З метою реалізації Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти у новій редакції, провідної проблеми спільної діяльності всіх навчальних закладів м.Ужгорода «Зміцнення навчально матеріальної бази міста в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів , забезпечення навчальних закладів сучасним навчальним приладдям , меблями та продовжувати будівництво спортивних майданчиків» і проблемного питання ЗДО№28 «Формування розвитку охорони життя та здоровя дітей дошкільного віку засобами еколого-валеологічного виховання».

Система методичної роботи в закладі дошкільної освіти №28 у 2018-2019 н.р. була організована на основі:

 • завдань на 2018-2019 н.р. ;
 • якісного аналізу педагогічних кадрів;
 • результатів аналізу навчально-виховного процесу у 2017-2018н.р.

Основними завданнями методичної роботи були:

 • підвищення рівня професійної майстерності педагогів в опануванні сучасних освітніх технологій в умовах інноваційного освітнього простору; пропагування інновацій та досвіду інноваційної діяльності в педагогічній практиці.

 • У 2018- 2019 н.р. педагогічний колектив працював над:

 • Робота над реалізацією річних завдань значно активізувала форми методичної роботи з педагогічними кадрами: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, тренінги, колективні перегляди, виставки, творчі групи, самоосвіта, атестація.

Відповідно до річного плану роботи підготовлено і проведено чотири засідання педагогічної ради :

1. Тематично - Настановча.

2. Творчий педагог - творчі діти.

3. Чарівний світ мистецтва.

4. Підсумкова .

Протягом навчального року було проведено такі семінари:

1. Семінар-практикум «Педагог - професія чи покликання » .

2. Семінар «Використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності у формуванні творчих здібностей дітей дошкільного віку »

Також в дошкільному закладі педагогами були організовані та проведені 9 консультацій по основним питанням навчально-виховного процесу та розвтку дитини-дошкільника.

Педагогами закладу проведено відкриті заняття з різних розділів програми,а саме:

1

Мовленнєвий розвиток

Федак Е.Я.

листопад

2

Нетрадиційні техніки в зображувальній діяльності

Дідик С.М.

лютий

3

Мовленнєвий
розвиток

Гогна Н.В.

квітень

Виставки на тему : «Дари золотої осені» , «Новорічна прикраса»,«Писанкові фантазії», «Екологія , валеологія та дошкільник», «Право та обов`язок »

Проекти в ДНЗ : «День знань» , «Міжнародний день музики», «Всесвітній день привітань », «Т.Г. Шевченко» , «День екологічних знань», « Міжнародний День Землі» , «День Сонця» .

Педагоги взяли участь в акції «Подаруй дитині свято» (дітям сиротам на свято Миколая) , в конкурсі малюнків на тему «Місто майбутнього» діти старших груп, зокрема Мороляк Валерія виграли призи - рюкзаки та канцтовари.

1 червня 2019 вихованці старшої групи «Сонечко» виступили на концерті «До-ре-мі-фасолька» з танцювальною композицією «Квіточка» та були ногрорджені почесною грамотою управління освіти Ужгородської міської ради і солодкими подарунками. Вихованці старшої групи «Капітошка» взяли участь у конкурсі з малювання "Місто моєї мрії" , були нагороджені призами.

5. Результати навчально-виховного процесу

Найголовнішим об`єктом у ЗДОє навчально-виховний процес та його результати – сформованість життєвих компетентностей дитини, якість роботи педагогів. З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ЗДО № 28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

Згідно з річним планом роботи у період з квітня по травень 2019 року з метою вивчення рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в усіх вікових групах мною, директором ЗДО №28 Рубіш Л.І. разом з практичним психологом Губаль С.В. , вихователем-методистом Дідик С.М. проводився підсумковий контроль, який мав на меті проаналізувати якість реалізації освітніх завдань з а такими лініями розвитку: фізичний розвиток;соціально-моральний розвиток;емоційно-ціннісний розвиток;пізнавальний розвиток;художньо-естетичний розвиток;креативний розвиток.

Підводячи підсумки навчально-вихоаної роботи за рік та детальний аналіз показників компетентності дітей дає право стверджувати, що освітні завдання реалізовані якісно. Розвиток ЗДО та поступове осучаснення предметно-просторового середовища, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, здійснений за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процессу. Колектив ЗДО №28 налаштовано працював в режимі розвитку, відновлення та впровадження інноваційних технологій.

6. Робота з наступності із школою та батьками

До школи у 2019 році пішли 40 дошкільників

ЗОШ № 1 – 2 дітей;

ЗОШ № 2 – 10 дітей;

ЗОШ № 3 – 4 дітей

ЗОШ № 12 – 1 дитина;

ЗОШ № 5 – 7 дітей

ЗОШ № 10 – 2 дітей;

ЗОШ № 19 – 1 дитина

ЗОШ № 20 – 2 дітей;

НВК «Гармонія» - 1 дитина

НВК «Веселка»- 1 дитина

НВК "Первоцвіт" - 1 дитина

НВК "Престиж" - 1 дитина

За кордон - 1 дитина

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території , закріпленої за дошкільним закладом № 28.

7. Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради №14 від 02.01.2018р. з 01.січня 2018 року харчування дітей здійснюється у відповідності до грошової норми, що становить 43 гривні 00коп. в день, з яких батьки сплачують 21грн.50коп.(50%), а міський бюджет- 21 грн.50 коп.Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

Продукти хчування та продовольча сировина надходили вчасно із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Умови дя організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.

Для виявлення дітей пільгових категорій у вересні 2017року було складено соціальний паспорт ЗДО № 28 та відповідно до чинного законодавства для 16 сімей було встановлено знижку на 50% від плати за харчування дітей. У лютому 2016року на виконання рішення XXVII сесії VI скликання Ужгородської міської ради №1627 від 19.02.2015р. «Про Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» 13 дітей були звільнені від плати за харчування, та 3 дітей сім'ї яких отримували соціальну допомогу.

8. Медичне обслуговування

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюється штатним середнім медичним персоналом та лікарем міської дитячої лікарні. Медичні працівники керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

План медико-профілактичної роботи включений до річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометричні вимірювання, обстеження дітей на гельмінти.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, діти направляються для щеплень в дитячу поліклініку.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Сестра медична проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того, контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту.

Важливе місце займає контроль по культурно-гігієнічним навичкам.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Адміністративно господарська діяльність

1. Ремонт двох кухонь у старших групах

2. Ремонт санвузла ( заміна сантехніки, плитка на стіни та підлогу) у ясельній групі

3. Укомплектування пожежного щита, перезаправка вогнегасників

4. Заміна обладнання в електрощитовій

5. Установка пандуса та значків для осіб з особливими можливостями

6. Придбання нових вивісок

7. Ліжка дитячі 3-х ярусні (8 шт.)

8. Стільчики дитячі (30 шт)

9. Лампочки електричні (економки) (64 шт.)

10. Миючі засоби

11. Компютер та принтер

12. Зміцнена матеріально-технічна база за рахунок батьків на суму: рушнички, подушки, дві пісочниці

13. Канцтовари

14. Фарби для фарбування ігрових майданчиків

15. Електроболлер , два крани на воду

16. Медикаменти

17. Поповнено посудом групи та харчоблок

Кiлькiсть переглядiв: 1160

Коментарi