• Ви знаходитесь тут:

 • НОВИНИ
 • ЗВІТ КЕРІВНИКА

Похожее изображение


Картинки по запросу дитячі гіфки вихователі

Звіт керівника ДНЗ № 28 за 2017-2018 н.р.

зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178; зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед.колективом та громадськістю».

1.Загальні положення

Дошкільний навчальний заклад № 28 загального розвитку управління освіти Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: 88000, Закарпатська обл. м. Ужгород , вул. Добролюбова ,4 «а» ; телефон: 64 – 10 -37

Діє з 02 лютого 1974р., розрахований на 6 груп – 115 місць.

Засновник ДНЗ №28 – Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ДНЗ, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

ДНЗ№ 28 працює за 5-ти денним та 12-ти годинним режимом з 7.00 до 19.00 годин; вихідні–субота, неділя та святкові дні.

Формування груп відбувається за різновіковими та мовними ознаками. Мова навчання та виховання українська . Так у 2017-2018 н.р. діяли 6 групи:

1 ясельна група ;

2 молодші групи ;

1 середня група ;

2 старші группи .

Всього у 2017-2018 н.р. ДНЗ № 28 відвідували 204 дітей. Ясельної групи - 23 дітей, у дошкільних группах - 153 дитина .

ДНЗ № 28 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад в Україні затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2003 року № 305, іншими нормативно-правовими актами та власним статутом.

Головною метою ДНЗ№ 28 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дітьми дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у вихованні, догляді та оздоровленні дітей дошкільного віку, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ДНЗ № 28 направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоровʼя вихованців, всебічного розвитку їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати подальшу освіту.

Зміст освітньої роботи в ДНЗ відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6(7) років перед її вступом до школи.

Протягом 2017/2018 навчального року ДНЗ № 28 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у групах молодшо-середнього віку, програмою розвитку для дітей старшого віку «Впевнений старт» у групах старшого віку, Інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році», а також відповідно з власним статутом та річним планом роботи. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи забезпечені іграшками, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

2.Аналіз педагогічного складу

Штатним розписом ДНЗ № 28 передбачено 18 одиниць педагогічних працівників, з них: завідувач -1; вихователів – 12; музкерівник-1; інструктор з фізкультури – 1; пр.психолог – 1; вихователь-методист – 1; керівник гуртка англійської мови - 1.

Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

 • за освітнім рівнем: вища-16; середня спеціальна-2
 • за категоріями: відповідає займаній посаді – 5 ; спеціаліст II -3; спец. І кат.- 7; спеціаліст вищої категорії – 3 .
 • пед.звання « Вихователь- методист» - 2

З боку керівника постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. У порівнянні з 2016/2017 навчальним роком якісний рівень педагогів дошкільного закладу змінився.

3. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 28 здій­снює завідувач Рубіш Любов Іванівна.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

• загальні збори батьків та членів трудового колективу;

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу на виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації вимог навчальних програм;

3) складання бюджетного запиту на 2018 рік;

4) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. За наслідками об­ліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім'ї;

6)колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, цьому сприяє власний веб-сайт. Завідувач за допомогою батьків розробили його самостійно, ін­формація розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі;

7) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідува­ча ДНЗ були 88 осіб. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є оформлення дитини до ДНЗ та працевлаштування;

8) організація морального та матеріального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють твор­чо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову вина­городу (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами адміністрацією ДНЗ .

9) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувалась через раду ДНЗ, загальні батьківські збори.

З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ №28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів. Проводилося тематичне вивчення стану організації навчально-виховного процесу, спрямованого на патріотичне виховання дошкільників; вибіркове вивчення процесу впровадження в освітній процес інноваційних оздоровчих технологій , підсумковий моніторинг засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в усіх вікових групах та визначення рівня готовності випускників дошкільного закладу до навчання в школі.

У 2017/2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Мною було охоплено оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Для вирішення завдань, що ставились перед педагогічним колективом на 2017/2018 навчальний рік, проводилась робота спільних спостережень та пошуку з боку педагогів. Педагогічний колектив надавав дітям початкові знання, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуте. Завдяки вмілому педагогічному керівництву та залученню дітей до різних видів діяльності, дошкільники мали змогу до вільного розвитку і проявів здібностей.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічної ради, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця). Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів свідчить, що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер, сприяли поліпшенню якості володіння різноманітними прийомами та методами роботи. Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались уникати конфліктів, будувати стратегію розв`язання конфліктів, уникати конфліктних ситуацій.Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

4.Методична робота

З метою реалізації Закону України « Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти у новій редакції, провідної проблеми спільної діяльності всіх навчальних закладів м.Ужгорода «Зміцнення навчально матеріальної бази міста в частині створення відповідних умов навчання і виховання учнів , забезпечення навчальних закладів сучасним навчальним приладдям , меблями та продовжувати будівництво спортивних майданчиків» і проблемного питання ДНЗ №28 «Формування розвитку охорони життя та здоровя дітей дошкільного віку засобами еколого-валеологічного виховання».

Система методичної роботи в дошкільному навчальному закладі №28 у 2017-2018 н.р. була організована на основі:

 • завдань на 2017-2018 н.р. ;
 • якісного аналізу педагогічних кадрів;
 • результатів аналізу навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р.

Основними завданнями методичної роботи були:

 • Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення системного

  підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку шляхом створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками.

  2. Забезпечувати результативність та якість праці педагогів, направленої на реалізацію програмових завдань, застосування інноваційних методів та підходів, розвиток фізичного та інтелектуального потенціалів дошкільнят.

  3. Здійснювати національно-патріотичне виховання дошкільників засобами музичного виховання.

  4. Організувати роботу з охорони життя та здоров’я дітей дошкільного віку засобами еколого-валеологічного виховання.

  5. Залучати батьків до активної участі у заходах, що проводяться в дошкільному закладі, до створення розвивального життєтворчого середовища, благоустрою території ДНЗ, формувати в них відчуття приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і спільників.

У 2017- 2018 н.р. педагогічний колектив працював над:

 • покращенням роботи зі старшими дошкільниками за програмою «Українське дошкілля» з урахуванням вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні;
 • формуванням екологічної компетентності молодших і старших дошкільників;
 • забезпеченням якісної організації освітньо-виховного процесу, спрямованого на патріотичне виховання дошкільників;
 • обтимізацією розвитку охорони життя та здоровя дітей дошкільного віку засобами еколого – валеологічного виховання;
 • створенням в дошкільному закладі здоров`язберігаючої системи через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров`я та організацією рухового режиму дітей.

Робота над реалізацією річних завдань значно активізувала форми методичної роботи з педагогічними кадрами: педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, тренінги, колективні перегляди, виставки, творчі групи, самоосвіта, атестація.

Відповідно до річного плану роботи підготовлено і проведено чотири засідання педагогічної ради :

1. Настановча.

2. Виховання патріотизму в грі та різних видах предметно-перетворювальної діяльності в основі навчально-виховного процесу дошкільників.

3. Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

4. Підсумкова .

Протягом навчального року було проведено такі семінари:

1. Семінар-практикум «Впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну роботу закладу » .

2. Семінар « Комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників »

Також в дошкільному закладі педагогами були організовані та проведені 9 консультацій по основним питанням навчально-виховного процесу та розвтку дитини-дошкільника.

Педагогами закладу проведено відкриті заняття з різних розділів програми,а саме:

1

Мовленнєвий розвиток

Крокосевич Є.О.

листопад

2

Народознавство

Куруц М.Д.

лютий

3

Логіко - математичний розвиток

Басюк Л.В.

березень

4

Екологічне виховання

Качур М.В.

квітень

Виставки на тему : «Дари золотої осені» , «Новорічна прикраса»,«Писанкові фантазії», «Екологія , валеологія та дошкільник», «Право та обов`язок »

Проекти в ДНЗ : «День знань» , «Міжнародний день музики», «Всесвітній день привітань », «Т.Г. Шевченко» , «День екологічних знань», « Міжнародний День Землі» , «День Сонця» .

Педагоги взяли участь в акції «Подаруй дитині свято» (дітям сиротам на свято Миколая) , в конкурсі малюнків на тему «Мій рідний дитячий садок» діти старших груп Колчар Ліза та Кляп Іван виграли призи - рюкзаки та канцтовари.

6 травня 2018 вихованці старшої групи «Сонечко» виступили на концерті «До-ре-мі-фасолька» з піснею «Англійська мова» та були ногрорджені почесною грамотою управління освіти Ужгородської міської ради і солодкими подарунками. Вихованці старшої групи «Капітошка» взяли участь у спортивних естафетах , були нагороджені призами.

5. Результати навчально-виховного процесу

Найголовнішим об`єктом у ДНЗ є навчально-виховний процес та його результати – сформованість життєвих компетентностей дитини, якість роботи педагогів. З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ № 28 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовують освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчать вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

Згідно з річним планом роботи у період з квітня по травень 2018 року з метою вивчення рівня засвоєння вимог програми «Українське дошкілля» в усіх вікових групах мною, завідувачем ДНЗ №28 Рубіш Л.І. разом з практичним психологом Губаль С.В. , вихователем-методистом Дідик С.М. проводився підсумковий контроль, який мав на меті проаналізувати якість реалізації освітніх завдань з а такими лініями розвитку: фізичний розвиток;соціально-моральний розвиток;емоційно-ціннісний розвиток;пізнавальний розвиток;художньо-естетичний розвиток;креативний розвиток.

Підводячи підсумки навчально-вихоаної роботи за рік та детальний аналіз показників компетентності дітей дає право стверджувати, що освітні завдання реалізовані якісно. Розвиток ДНЗ та поступове осучаснення предметно-просторового середовища, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, здійснений за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці усіх учасників навчально-виховного процессу. Колектив ДНЗ №28 налаштовано працював в режимі розвитку, відновлення та впровадження інноваційних технологій.

6. Робота з наступності із школою та батьками

До школи у 2018 році пішли 40 дошкільників

ЗОШ № 1 – 2 дітей;

ЗОШ № 2 – 10 дітей;

ЗОШ № 3 – 10 дітей

ЗОШ № 4 – 2 дітей;

ЗОШ № 5 – 7 дітей

ЗОШ № 10 – 2 дітей;

ЗОШ № 19 – 1 дитина

ЗОШ № 20 – 2 дітей;

НВК «Пролісок» - 1 дитина

НВК «Веселка»- 1 дитина

Свалява - 1 дитина

За кордон - 1 дитина

Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою. Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років), в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території , закріпленої за дошкільним закладом № 28.

7. Організація харчування

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради №14 від 02.01.2018р. з 01.січня 2018 року харчування дітей здійснюється у відповідності до грошової норми, що становить 43 гривні 00коп. в день, з яких батьки сплачують 21грн.50коп.(50%), а міський бюджет- 21 грн.50 коп.Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

Продукти хчування та продовольча сировина надходили вчасно із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

Умови дя організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані, незважаючи на закінчення термінів експлуатації. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.

Для виявлення дітей пільгових категорій у вересні 2017року було складено соціальний паспорт ДНЗ № 28 та відповідно до чинного законодавства для 16 сімей було встановлено знижку на 50% від плати за харчування дітей. У лютому 2016року на виконання рішення XXVII сесії VI скликання Ужгородської міської ради №1627 від 19.02.2015р. «Про Програму підтримки дітей учасників антитерористичної операції і дітей з сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» 11 дітей були звільнені від плати за харчування, та 2 дітей сім'ї яких отримували соціальну допомогу.

8. Медичне обслуговування

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі. Медичне обслуговування вихованців здійснюється штатним середнім медичним персоналом та лікарем міської дитячої лікарні. Медичні працівники керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводять санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; ведуть звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

План медико-профілактичної роботи включений до річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру: антропометричні вимірювання, обстеження дітей на гельмінти.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, діти направляються для щеплень в дитячу поліклініку.

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, працівниками.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Сестра медична проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того, контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту.

Важливе місце займає контроль по культурно-гігієнічним навичкам.

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками.

Адміністративно господарська діяльність

1. Прорив труби у підівалі - 1780 грн.

2. Ремонт санвузла ( заміна сантехніки, дверей, плитка на стіни та підлогу) - 7263 грн. 51 к.

3. Укомплектування пожежного щита - 718 грн. 50 к.

4. Ліжка дитячі 3-х ярусні (8 шт.) - 16816,03 грн.

5. Стільчики дитячі (30 шт) - 6760,00 грн.

6. Лампочки електричні (економки) (64 шт.) - 1868,86 г

7. Миючі засоби на суму -7957,85 грн.

8. Компютер - 7785,00 грн.

9. Зміцнена матеріально-технічна база за рахунок батьків на суму: 12050 грн.(стільчики дитячі 15 шт.; жалюзі матерчасті - 6 шт.; гардини - 6 шт.)

10. Канцтовари - 6150,00 грн ( спец рахунок)

11. Фарби для фарбування ігрових майданчиків - 4975 грн

12. Електроболлер , кран на воду - 4500 грн

13. Медикаменти - 3168 грн

14. Частково поповнено посудом групи та харчоблок - 4975 грн

Дошкільний заклад забезпечений миючими засобами ( за сім місяців) та частково канцтоварами.

Кiлькiсть переглядiв: 786

Коментарi